แผนกเครื่องมืออุตสาหกรรม

แผนกเครื่องมืออุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นในปี 2528 เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ Nikon เครื่องมือวัดขนาดชิ้นส่วนอุตสาหกรรม Nikon รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับใช้ในการวัดและทดสอบประเภทต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นใน สายการผลิต (Production Line) งานตรวจสอบ (Inspection) งานวิจัย (Research) และงานควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เพื่อเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม หลากหลายประเภท อาทิเช่น Semiconductors, Hard Disk, Circuit Board, SMT, IC Package, Connector, ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ Tooling อุตสาหกรรมเหล็ก และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ปัจจุบันทางบริษัทได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 17025-2561
(ISO/IEC 17025: 2017) หมายเลขการรับรอง C0227 โดยสามารถให้บริการท่านได้อย่างครบวงจรด้วยทีมช่าง ผู้ชำนาญการ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกเครื่องมืออุตสาหกรรมได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

หมายเลขโทรศัพท์ 02-653-8255, 02-653-8555, 02-251-6032 (30 สายอัตโนมัติ)
ฝ่ายขายต่อ 720-729, ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ต่อ 710-719, ศูนย์ซ่อมและบริการต่อ 731-732
หมายเลขโทรสาร 02-252-5499, 02-251-6301, 02-653-8267, 02-253-9485

 

อีเมล์ฝ่ายขาย inds@hollywood.co.th
อีเมล์ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ indp@hollywood.co.th
อีเมล์ฝ่ายซ่อมและบริการ inde@hollywood.co.th