Our Business

บริษัทฯ ของเราประกอบด้วยแผนกขาย 6 แผนก และบริษัทในเครือ 3 บริษัท แต่ละหน่วยธุรกิจดำเนินงานในธุรกิจสินค้า/บริการและกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย แตกต่างกัน โดยมีทีมงานของตนเองที่บริหารงานเป็นอิสระต่อกัน พึ่งพาตนเอง แต่ขณะเดียวกันก็เกื้อกูลช่วยเหลือกัน

ไม่มีสูตรตายตัวสำหรับ ความสำเร็จ ผู้อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่เข้มแข็งที่สุด แต่เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้อย่างชัดเจน การดึงสิ่งดีงามต่างๆมาหลอมรวม และปรับใช้อย่างเหมาะสม จึงเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ขยันหนักเอาเบาสู้เหมือนชาวจีน ทำงานมีระบบเช่นชาติตะวันตก เปี่ยมด้วยน้ำใจและมรรยาทงดงามอย่างชาวไทย เป็นสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งหวังเสริมสร้างเพื่อบริการที่อบอุ่นทันใจ แก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน.