อบรมการใช้งาน Trimble R12i บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2567 แผนกเครื่องมือสำรวจ ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความถูกต้องสูง Trimble รุ่น R12i ให้กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 
เริ่มด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี หลักการสำรวจด้วยระบบ GNSS ส่วนประกอบและคุณสมบัติของเครื่อง รวมถึงการออกแบบโครงข่ายเพื่อทำหมุดควบคุมด้วยวิธี Static ต่อด้วยการฝึกทำ Static ภาคสนามโดยเก็บเป็นลักษณะของโครงข่ายเพื่อนำมาประมวลผลเส้นฐาน (Baseline Processing) และการปรับแก้โครงข่าย (Network Adjustment)
 
วันถัดมาเป็นการอบรมการประมวลผลข้อมูลบนโปรแกรม Trimble Business Center (TBC) โดยใช้ 2 วิธีข้างต้น รวมถึงแนะนำวิธีการเก็บข้อมูลรายละเอียดของภูมิประเทศที่สนใจ เช่น คูน้ำ พื้นที่หน้าดินที่ต้องการปรับ เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาขึ้น 3 มิติ คำนวนปริมานงานดินตัดดินถม ซึ่งโปรแกรม TBC สามารถใช้งานง่าย รวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สะดวก และลดขั้นตอนการทำงานอื่นๆลงไปได้มาก