Vision

วิสัยทัศน์: องค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการเป็นผู้นำทางธุรกิจและสร้างความเปี่ยมสุขในองค์กร 

 

Mission

พันธกิจ: เราตระหนักดีว่า การเติบโตอย่างมั่งคงขององค์กรนั้น มาจากอุปการะคุณอย่างต่อเนื่องของลูกค้า และความทุ่มเทในการทำงานอย่างมีความสุขของพนักงาน โดย

1. นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจบริการ เข้าใจ เข้าถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์ต่อลูกค้า อีกทั้งสังคมส่วนรวมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงทางธุรกิจ

2.  เป็นองค์กรแห่งความสุข ด้วยพนักงานทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีมงาน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน บนพื้นฐานของความปรารถนาดี เข้าอกเข้าใจกัน