ข่าวสาร & กิจกรรม
2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

  • Trimble TX8 มหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิศวกรรมศาตร์ ได้เลือกใช้ Trimble TX8 Laser Scanner สำหรับใช้ในการเรียน การสอนและงานวิจัยของคณะฯโดยเครื่อง Trimble TX8 เป็น Laser Scanner สำหรับข้อมูลที่มีความละเอียดสูง พร้อมปร...

    More

หน้า :  1