ข่าวสาร & กิจกรรม
2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
    ในวันที่ 8-11 มกราคม 2562 บริษัท Hollywood International จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาและสนับสนุนเครื่องมือสำหรับใช้ในการ Workshop ในหัวข้อ “Genome Engineering using CRISPR/Cas9 system” ณ สถา...

    More

หน้า :  1