สมัครงาน

ตำแหน่ง :  ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์
จำนวน : 2 อัตรา เงินเดือน : - บาท
บริษัท : Hollywood International Ltd.
รายละเอียด :

  • เพศชาย / หญิง  อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • วุฒิฯ ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล  อุตสาหการ แมคคาทรอนิกส์ สำรวจ ฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา อิเล็กทรอนิกส์  หรือ   สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในการนำเสนอ  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 
 
 
 
สวัสดิการ  :   - มีเงินเดือนประจำ, Bonus และ Incentive, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด, ค่าที่พัก  
                  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
                  - ประกันอุบัติเหตุ
                  - ประกันสังคม

 

ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ
จำนวน : 2 อัตรา เงินเดือน : - บาท
บริษัท : Hollywood International Ltd.
รายละเอียด :

 - เพศชาย 

 - จบ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 - หากมีประสบการณ์ขับรถจะเป็นประโยชน์ต่องาน  

 

 

สวัสดิการ  :  - มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, เบี้ยขยัน, โอที  

                 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

                 - ประกันอุบัติเหตุ  

                 - ประกันสังคม

 

 

 

 

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ขาย
จำนวน : 4 อัตรา เงินเดือน : - บาท
บริษัท : Hollywood International Ltd.
รายละเอียด :

 - เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

 - วุฒิฯ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  เทคนิคการแพทย์  ชีววิทยาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - บุคลิกดี  มีความมุ่งมั่นในงานขายและรักงานบริการ

 - มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

 

สวัสดิการ : - มีเงินเดือนประจำ, Commission และ Incentive, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด, ค่าที่พัก

               - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

               - ประกันอุบัติเหตุ  

               - ประกันสังคม

               - มีค่าคอมมิชชั่นการันตี ในช่วงทดลองงาน

               - รายได้สูง มีโอกาสก้าวหน้า สามารถพัฒนาเป็นผู้บริหารในอนาคต

 

ตำแหน่ง :  วิศวกรฝ่ายขาย
จำนวน : 2 อัตรา เงินเดือน : - บาท
บริษัท : Hollywood International Ltd.
รายละเอียด :

  • เพศชาย / หญิง   อายุ 21 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิฯ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
  • บุคลิกดี  มีความมุ่งมั่นในงานขายและรักงานบริการ
  • มีรถยนต์เป็นของตนเอง  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 
 
 
สวัสดิการ :   - มีเงินเดือนประจำ, Commission และ Incentive, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด, ค่าที่พัก      
                 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                 - ประกันอุบัติเหตุ  
                 - ประกันสังคม                      
                 - มีค่าคอมมิชชั่นการันตี ในช่วงทดลองงาน
                 - รายได้สูง มีโอกาสก้าวหน้า สามารถพัฒนาเป็นผู้บริหารในอนาคต     หน้า :  1  2  ถัดไป