ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์

จำนวน : 2  อัตรา เงินเดือน : 0.00  บาท
บริษัท : ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล
รายละเอียด :    
  • เพศชาย / หญิง  อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • วุฒิฯ ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล  อุตสาหการ แมคคาทรอนิกส์ สำรวจ ฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา อิเล็กทรอนิกส์  หรือ   สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในการนำเสนอ  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 
 
 
 
สวัสดิการ  :   - มีเงินเดือนประจำ, Bonus และ Incentive, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด, ค่าที่พัก  
                  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
                  - ประกันอุบัติเหตุ
                  - ประกันสังคม

 


 


ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล
501/4-8 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-26538255 , 0-26538556 (30 สาย)
แฟกซ์ : 0-26539542
เว็บไซต์ : www.hollywood.co.th
อีเมล : hr@hollywood.co.th