เกี่ยวกับเรา

แผนกเทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology Division:ETD) มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้ระบบการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทั้งเอกชนและรัฐบาลได้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อหวังผลให้ระบบการเรียนการสอนของสถาบันต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการเรียนการสอนยังคงรูปแบบเดิมไว้โดยที่อาจารย์ยังเป็นผู้ควบคุมการเรียนการสอนเหมือนเดิม โดยสินค้าของเรายังสามารถใช้งานในลักษณะการนำเสนอหรือการประชุมต่าง ๆ ได้อีกด้วย

เดิมแผนกเทคโนโลยีการศึกษาได้ทำงานภายใต้แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ซึ่งระบบงานได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกแผนกออกมาเป็นแผนกเทคโนโลยีการศึกษา ในปี พ.ศ.2552 สินค้าของแผนกจะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการนำเสนอในห้องประชุมเช่น ActivPanel Touch , ActiBoard , ActivConnect , ActivSoundBar เป็นต้น และเรายังมีการพัฒนาอุปกรณ์อยู่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการหาอุปกรณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ภายใต้ชื่อสินค้า Promethean หรือ InteractiveWhiteboard เป็นสินค้าจากประเทศอังกฤษที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งาน จึงทำให้มีการเพิ่มจำนวนการใช้งานขึ้นเรื่อย ๆ และปัจจุบันสินค้าของแผนก (ETD) ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งเอกชนและรัฐบาลทั่วประเทศ กว่า 1,000 แห่ง